Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Artenhem eth compromís dera Deputacion de Lleida tara melhora de vies e infraestructures ena Val d’Aran

Damb aguest compromís se poderàn afrontar òbres de melhora e acondicionament d’infraestructures coma eth pònt d’Es Bòrdes e eth pònt pedanhèr de Vielha, o carretères coma era de Vilamòs, era de Mont e Montcorbau o era via entre Aubèrt e Vila

Eth vicepresident tresau dera Deputacion de Lleida, e alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, acompanhèc aguesti dies endarrèr as servicis tecnics dera Deputacion de Lleida ena visita a diuèrses infraestructures e carretères araneses entà avalorar es projèctes e actuacions que se i an d’amiar a tèrme. Entre d’autes, se visitèc eth pònt d’accès ath pòble d’Es Bòrdes, qu’a de besonh ua importanta inversion entà adaptar-lo ara normativa vigenta e deth qué ja dispause d’un projècte entà incrementar era seguretat des usatgèrs. Ena trobada tanben i sigueren presents eth Conselhèr de Lairissa, Oriol Sala e era bailesa deth municipi, Rosa Mirat, que volec remercar “era importància qu’a aguest projècte entà garantir era seguretat e benèster des sòns usatgèrs”.

Atau madeish, tanben se visitèc era carretèra que balhe accès a Vila d’Aubèrt ençà, entà estudiar es trabalhs que s’i an d’amiar a tèrme tà melhorar-ne er estat.

En aguest sens, eth grup d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida tanben trabalhe entà arténher era implicacion dera Deputacion ena carretèra d’accès de Canejan, ena qué tanben i collabòre eth Conselh Generau d’Aran e eth pròpri Ajuntament, era carretèra de Vilamòs (LV-5055) e era carretèra de Mont e Montcorbau, entà garantir un accès segur as usatgèrs e veïculs.

Atau madeish, Serrano mostraue era sua satisfaccion pera “bona predisposicion dera Deputacion de Lleida e des sòns servicis tecnics entà ajudar a resòler, ena mesura de çò possible, es disparièrs problèmes que patissen aguestes infraestructures e vies de comunicacion”, e higie, “contunharam trabalhant entà qu’es diuersi projèctes se desvolopen e poguen èster ua realitat”.

Val d’Aran, 29 de hereuèr de 2024

Conseguimos el compromiso de la Diputación de Lleida para la mejora de carreteras e infraestructuras en el Valle de Aran

Con este compromiso se podrán afrontar obras de mejora y acondicionamiento de infraestructuras como el puente de Es Bòrdes y el puente peatonal de Vielha, o carreteras como la de Vilamòs, la de Mont y Montcorbau o la carretera entre Aubèrt y Vila

El vicepresidente tercero de la Diputación de Lleida, y alcalde de Vielha y Mijaran, Juan Antonio Serrano, acompañó estos días atrás a los servicios técnicos de la Diputación de Lleida en la visita a diversas infraestructuras y carreteras aranesas para valorar los proyectos y actuaciones que se deben llevar a cabo. Entre otras, se visitó el puente de acceso al pueblo de Es Bòrdes, que necesita una importante inversión para adaptarlo a la normativa vigente y del que ya dispone de un proyecto para incrementar la seguridad de los usuarios. En el encuentro también estuvieron presentes el Conselhèr de Lairissa, Oriol Sala y la alcaldesa del municipio, Rosa Mirat, que quiso remarcar “la importancia que tiene este proyecto para garantizar la seguridad y bienestar de sus usuarios”.

Asimismo, también se visitó la carretera que da acceso a Vila desde Aubèrt, para estudiar los trabajos que se deben de llevar a cabo para mejorar su estado.

En este sentido, el grupo de Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida también trabaja para conseguir la implicación de la Diputación en la carretera de acceso de Canejan, en la que también colabora el Conselh Generau d’Aran y el propio Ayuntamiento, la carretera de Vilamòs (LV-5055) y la carretera de Mont y Montcorbau, para garantizar un acceso seguro a los usuarios y vehículos.

Asimismo, Serrano mostraba su satisfacción por la “buena predisposición de la Diputación de Lleida y de sus servicios técnicos para ayudar a resolver, en la medida de lo posible, los diferentes problemas que padecen estas infraestructuras y carreteras de comunicación”, y añadía, “continuaremos trabajando para que los diversos proyectos se desarrollen y puedan ser una realidad”.

Val d’Aran, 29 de febrero de 2024

Aconseguim el compromís de la Diputació de Lleida per a la millora de carreteres i infraestructures a la Vall d’Aran

Amb aquest compromís es podran afrontar obres de millora i condicionament d’infraestructures com el pont d’Es Bòrdes i el pont de vianants de Vielha, o carreteres com la de Vilamòs, la de Mont i Montcorbau o la carretera entre Aubèrt i Vila

El vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, i alcalde de Viella i Mijaran, Juan Antonio Serrano, va acompanyar aquests dies enrere als serveis tècnics de la Diputació de Lleida en la visita a diverses infraestructures i carreteres araneses per valorar els projectes i actuacions que s’han de dur a terme. Entre d’altres, es va visitar el pont d’accés al poble d’Es Bòrdes, que necessita una important inversió per adaptar-lo a la normativa vigent i del qual ja disposa d’un projecte per incrementar-ne la seguretat dels usuaris. A la trobada també hi van ser presents el Conselhèr de Lairissa, Oriol Sala i l’alcaldessa del municipi, Rosa Mirat, que va voler remarcar “la importància que té aquest projecte per garantir la seguretat i benestar dels seus usuaris”.

Així mateix, també es va visitar la carretera que dóna accés a Vila des d’Aubèrt, per estudiar els treballs que cal dur a terme per millorar-ne l’estat.

En aquest sentit, el grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida també treballa per aconseguir la implicació de la Diputació a la carretera d’accés de Canejan, on també hi col·labora el Conselh Generau d’Aran i el mateix Ajuntament, la carretera de Vilamòs (LV-5055) i la carretera de Mont i Montcorbau, per garantir-ne un accés segur per als usuaris i vehicles.

Així mateix, Serrano mostrava la seva satisfacció per la “bona predisposició de la Diputació de Lleida i dels seus serveis tècnics per ajudar a resoldre, en la mesura que sigui possible, els diferents problemes que pateixen aquestes infraestructures i carreteres de comunicació”, i afegia, “continuarem treballant perquè els diversos projectes es desenvolupin i puguin ser una realitat”.

Val d’Aran, 29 de febrer de 2024