Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Aran patís ua intolerabla retalhada per part deth Departament d’Ensenhament dera Generalitat

Unitat d’Aran denóncie qu’en tot qu’era rèsta de Catalunya començarà eth cors escolar damb 5.514 mèstres mès, era Generalitat a retalhat mès deth 20% deth professorat en Aran d’ençà deth cors 2011-2012

Era escòla damb mès alumnes de tota era Val d’Aran, era Escòla Garona de Vielha, comence aguest cors 2017-2018 damb ua fòrta retalhada en professorat, tot e qu’er escolanat se manten enes madeishes chifres qu’ans anteriors.

Aguesta retalhada en Aran contraste damb er aument de places de professorat qu’era Generalitat a practicat ena rèsta de Catalunya, a on s’an incrementat es plantilhes en un totau de 5.514 mèstres mès qu’er an passat.

Era Escòla Garona ei eth centre d’educacion infantila e primària mès gran dera Val d’Aran e eth dusau laguens des Servicis Territoriaus de Lleida, en tot acuélher 506 escolans des cicles d’educacion infantila e primària tad aguest cors 2017-2018. Totun enguan compdarà sonque damb 38 mèstres, dus mens qu’er an passat. Ad açò cau híger qu’eth cors 2011-2012 compdauen damb un totau de 49 mèstres e 520 escolans, sonque catorze mès qu’es actuaus.

“Se tiem en compde qu’era Escòla a demorat damb 11 mèstres mens quan era diferéncia d’escolans ei sonque de 14 comprobam qu’era retalhada a estat intolerabla, mès encara se consideram que se torne as madeishes ràtios de professorat qu’abantes de que se metesse en foncionament era sisau ora”, declaraue Maria Vergés, secretària d’Organizacion d’Unitat d’Aran, e higie que “non se compren qu’en tot qu’era rèsta de Catalunya comence eth cors damb mès mèstres qu’er an anterior, Aran ac hèsque damb mens, en tot menspredar-se atau era sua singularitat e especificitat”.

Atau madeish Vergés tanben manifestaue que “en moment politic e sociau que viuem, damb un govèrn dera Generalitat dedicat en exclusiva ara independéncia, en tot desbrembar es besonhs dera ciutadania e damb un govèrn deth Conselh Generau entregat totaument ara causa independentista e que non lhèue era veu deuant des constants mensprètz que patís Aran, resulte evident qu’eth tracte que recep eth nòste territòri ei totaument injust e injustificat e demòstre qu’eth benèster des ciutadans non ei ua prioritat entà andús govèrns”.

 

 

Aran sufre un intolerable recorte por parte del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

Unitat d’Aran denuncia que mientras que el resto de Catalunya empezará el curso escolar con 5.514 profesores más, la Generalitat ha recortado más del 20% del profesorado en Aran desde el curso 2011-2012

La escuela con más alumnos de todo el Valle de Aran, la Escuela Garona de Vielha, empieza este curso 2017-2018 con una fuerte recortada en el profesorado, a pesar de que el alumnado se mantiene en las mismas cifras que años anteriores.

Este recorte en Aran contrasta con el aumento de plazas de profesorado que la Generalitat ha practicado en el resto de Catalunya, dónde se han incrementado las plantillas en un total de 5.514 profesores más que el año pasado.

La Escola Garona es el centro de educación infantil y primaria más grande del Valle de Aran y el segundo dentro de los Servicios Territoriales de Lleida, acogiendo 506 alumnos de los ciclos de educación infantil y primaria para este curso 2017-2018. Aun así este año contará sólo con 38 profesores, dos menos que el año pasado. A esto hay que añadirle que el curso 2011-2012 contaban con un total de 49 profesores y 520 alumnos, sólo catorce más que los actuales.

Si tenemos en cuenta que la Escola se ha quedado con 11 profesores menos cuándo la diferencia de alumnos es sólo de 14 comprobamos que el recorte ha sido intolerable, todavía más si consideramos que se vuelve a las mismas ratios de profesorado que había antes de que entrara en funcionamiento la sexta hora”, declaraba Maria Vergés, Secretaria de Organización de Unitat d’Aran, y añadía que “no se comprende que, mientras que Catalunya empieza el curso con más profesores que el año anterior, Aran lo haga con menos, menospreciando así su singularidad y especificidad”.

Asimismo Vergés también manifestaba que “en el momento político y social que vivimos, con un gobierno de la Generalidad dedicada en exclusiva a la independencia, olvidando las necesidades de la ciudadanía y con un gobierno del Conselh Generau entregado totalmente a la causa independentista y que no levanta la voz delante del constante desprecio que padece Aran, resulta evidente que el trato que recibe nuestro territorio es totalmente injusto e injustificado y demuestra que el bienestar de los ciudadanos no es una prioridad para ambos gobiernos”.

 

Aran pateix una intolerable retallada per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat

Unitat d’Aran denuncia que mentre que la resta de Catalunya començarà el curs escolar amb 5.514 professors més, la Generalitat ha retallat més del 20% del professorat a l’Aran des del curs 2011-2012

L’escola amb més alumnes de tota la Vall d’Aran, l’Escola Garona de Vielha, comença aquest curs 2017-2018 amb una forta retallada en el professorat, tot i que l’alumnat es manté en les mateixes xifres que anys anteriors.

Aquesta retallada a l’Aran contrasta amb l’augment de places de professorat que la Generalitat ha practicat a la resta de Catalunya, on s’han incrementat les plantilles en un total de 5.514 professors més que l’any passat

L’Escola Garona és el centre d’educació infantil i primària més gran de la Vall d’Aran i el segon dins dels Serveis Territorials de Lleida, acollint 506 alumnes dels cicles d’educació infantil i primària per a aquest curs 2017-2018. Tot i així i enguany comptarà només amb 38 professors, dos menys que l’any passat. A això cal afegir-li que el curs 2011-2012 comptaven amb un total de 49 professors i 520 alumnes, només catorze més que els actuals.

Si tenim en compte que l’Escola s’ha quedat amb 11 professors menys quan la diferència d’alumnes és només de 14 comprovem que la retallada ha estat intolerable, encara més si considerem que es torna a les mateixes ràtios de professorat que hi havia abans que entrés en funcionament la sisena hora“, declarava Maria Vergés, Secretària d’Organització d’Unitat d’Aran, i afegia que “no es comprèn que, mentre que Catalunya comença el curs amb més professors que l’any anterior, Aran ho faci amb menys, menyspreant així la seva singularitat i especificitat“.

Així mateix Vergés també manifestava que “en el moment polític i social que vivim, amb un govern de la Generalitat dedicada en exclusiva a la independència, oblidant les necessitats de la ciutadania i amb un govern del Conselh Generau lliurat totalment a la causa independentista i que no aixeca la veu davant del constant menyspreu que pateix Aran, resulta evident que el tracte que rep el nostre territori és totalment injust i injustificat i demostra que el benestar dels ciutadans no és una prioritat per a tots dos governs“.