Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

PROPOSTA DEL PSC-UNITAT D’ARAN PER LA CREACIÓ DEL PARC CULTURAL D’ARAN

Aquests anys, els creixements de l’economia aranesa han comportat processos
que, malgrat ser tot i sent positius per la creació de llocs de treball
i d’oportunitats, provoquen pressions amenaçadores tan per als
entorns ambientals, com per futurs escenaris de desenvolupament, en els quals,
“l’estatus” de qualitat, quedarà molt vinculat
a la percepció d’autenticitat dels entorns i a la racionalitat
dels models de desenvolupament urbanístic.
En aquest sentit, es posa de manifest la necessitat de buscar un marc de desenvolupament
amb els objectius clars que defineixin els criteris a seguir en les polítiques
públiques i les orientacions de caràcter general per als sectors
privats.

Cal, per tant, que el desenvolupament de les activitats econòmiques
i la preservació del territori comparteixin una estratègia comuna

que convergeixi en tres objectius:

– Fer sostenible l’activitat econòmica sobre el territori.
– Donar valor afegit i qualitat a l’oferta turística.
– Preservar la identitat i els valors culturals i naturals de l’Aran.

Per harmonitzar aquests conceptes amb les actuals dinàmiques econòmiques
i fer compaginable el desenvolupament i la protecció dels entorns culturals,
ambientals i socials proposem la creació del:

Parc Cultural de l’Aran.

Aquesta figura tindrà com a objectius:

– Dotar l’Aran d’una marca turística que defineixi paràmetres
de qualitat i control que preservin i impulsin una imatge de marca.

– Definir i harmonitzar les polítiques turístiques i culturals,
posant èmfasi en els valors propis del territori, com
són la cultura, les tradicions, el paisatge i tots aquells elements que
pel seu caràcter secular hagin ajudat a definir la identitat aranesa.

– Impulsar la restauració i difusió de l’important patrimoni
arquitectònic aranès, amb la voluntat de fer augmentar
l’interès
dels aranesos i dels visitants per aquests valors
culturals i fer-lo més accessible.

– Considerar el medi natural aranès com un àmbit d’acció
integrada
, on el respecte per la qualitat dels entorns ha de ser compatible
amb el desenvolupament de l’activitat econòmica i molt especialment
l’esquí, com a factor dinamitzador de la nostra economia.

– Impulsar la protecció de l’urbanisme tradicional aranès
salvaguardant la imatge i estructura dels nuclis històrics
dels municipis i la configuració dels petits nuclis de muntanya, tot
evitant els processos de massificació i degradació urbana.

Per aconseguir aquests objectius el Parc Cultural de l’Aran constarà
dels següents òrgans:

1. Un Òrgan gestor del Parc, presidit pel síndic d’Aran
i amb representació dels municipis aranesos. Aquest òrgan tindrà
com a funcions:
a) Definir el Programa d’actuacions del Parc.
b) Redactar el Pla Director del Parc Cultural.
c) Definir un pressupost.

2. Un òrgan assessor format per persones de la societat cultural i civil
aranesa. La seva funció serà la d’assessorar el programa
anual definit per l’Òrgan gestor.

3. El funcionament d’aquest òrgans del Parc quedarà determinat
per un reglament aprovat al Ple del Conselh Generau d’Aran.

4. El Pressupost per al finançament d’aquestes actuacions serà:

– a càrrec dels pressupostos del Consell Generau d’Aran.
– a càrrec dels municipis aranesos.
– d’empreses col•laboradores.
– d’altres administracions.

5. El Parc Cultural d’Aran es dotarà d’un Pla Director d’actuacions.
Aquest Pla tindrà com a objectius:

a) Relacionar la història, la cultura i la llengua d’Aran amb
el medi natural.

b) Potenciar el paisatge com a expressió cultural.

c) Impulsar l’estudi de la Flora i Fauna de les muntanyes araneses.

d) Impulsar les activitats tradicionals relacionades amb el medi natural.

e) Senyalitzar i informar adequadament als visitants del Parc, proposant itineraris
i recorreguts pel medi natural, els museus, els petits punts d’interès
local i aquelles altres propostes d’interès per als visitants.


El Parc Cultural de l’Aran ha de ser una eina que contribueixi a fer de
l’Aran un territori sostenible, respectuós amb el medi, i potenciador
de l’art, la cultura i la llengua pròpia d’Aran.