Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Paco Boya presente ua iniciativa parlamentària tà dispausar d’ajudes ena crompa de maquinària damb era quau afrontar es problèmes derivats dera nhèu.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Antoni Siurana i Zaragoza,
Marta Camps i Torrents, Ramon Vilalta i Oliva, , diputats del Grup Socialista
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant del Ple la següent proposició no de Llei.

A partir del dia 26 de gener, les comarques de l’Aran, de l’Alta
Ribagorça, i del Pallars Sobirà han patit importants tempestes
de neu i vent. La intensitat d’aquestes va ser tal que han arribat a acumular
de l’ordre de 4 metres de neu a cotes de 2000 m. d’alçada,
i gruixos propers al metre de neu en els pobles de la Vall. Col•lapses
a les carreteres, talls a diferents vies com la N-230, o talls de llum repetits
de 8 i 9 hores en diferents nuclis urbans del Pallars o l’Aran van ser
altres conseqüències d’aquest temporal de neu.

Aquesta situació que ha provocat greus pèrdues econòmiques
per al sector del turisme, ha posat en evidència que, malgrat que en
aquestes comarques hi ha un grau de preparació considerable per afrontar
aquestes situacions, existeixen deficiències pel que fa als equipaments
municipals per obrir les carreteres locals i carrers que han de solucionar-se.

Els diputats sotasignants presentem la següent proposició no de
Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

Proporcionar als municipis d’aquestes comarques afectades per aquest temporal
i on la presència de la neu és freqüent, un pla específic
que, en el marc del Pla d’Obres i Serveis, permeti al conjunt d’aquests
ajuntaments millorar els equipaments i maquinàries amb els quals s’afronten
la neteja de vies de comunicació i carrers, així com equips de
senyalització i emergència per situacions de climatologia extrema
com la d’aquests dies.