Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Eth deputat Francesc Boya presente ua iniciativa parlamentària tà evitar es bastisses en lòcs damb risc de lauets.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Antoni Siurana i Zaragoza,
Marta Camps i Torrents, Ramon Vilalta i Oliva, , diputats del Grup Socialista
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant del Ple la següent proposició no de Llei.

A partir del dia 26 de gener, les comarques de l’Aran, de l’Alta
Ribagorça, i del Pallars Sobirà han patit importants tempestes
de neu i vent. La intensitat d’aquestes va ser tal que han arribat a acumular
de l’ordre de 4 metres de neu a cotes de 2000 m. d’alçada,
i gruixos propers al metre de neu en els pobles de la Vall. Col•lapses
a les carreteres, talls a diferents vies com la N-230, la C/28 o talls de llum
repetits de 8 i 9 hores en diferents nuclis urbans del Pallars o l’Aran
van ser altres conseqüències d’aquest temporal de neu.

Un dels efectes que provoca l’acumulació de neu en alçada
és l’imminent risc d’esllavissades Aquesta situació
ha posat en evidència que en aquests últims anys s’han construït
edificacions en zones considerades d’alt risc als mapes de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya. Davant d’aquesta situació, cal
prendre les mesures adequades que evitin en el futur, la construcció
d’habitatges o edificis de serveis en zones amb riscos d’esllavissades.

Els diputats sotasignants presentem la següent proposició no de
Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

1. Elaborar un catàleg de zones de risc per esllavissades de l’Alt
Pirineu i Aran on es delimitin:

a.) Els municipis i zones poblades amb risc d’esllavissades.
b.) Les afectacions de possibles esllavissades sobre el sòl urbà
i les vies de comunicació.
c.) Les zones afectades per aquests riscos.

2. Adoptar les messures necessàries per tal que, en totes les zones
delimitades per aquest catàleg, es faci expresa la prohibició
de construir i practicar activitats que posin en risc la vida de persones i
la seguretat dels bens.

3. Adoptar amb caràcter d’urgència les messures necessàries
per evitar, mentre es facin els estudis pertinents, situacions de risc per a
persones i bens.