Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Eth deputat aranés Francesc Boya, presente ua iniciativa parlamentària tà habilitar ajuts específics pels ajuntaments afectats per aquestes últimes nevades

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Antoni Siurana i Zaragoza,
Marta Camps i Torrents, Ramon Vilalta i Oliva, , diputats del Grup Socialista
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant del Ple la següent proposició no de Llei.

A partir del dia 26 de gener, les comarques de l’Aran, de l’Alta
Ribagorça, i del Pallars Sobirà han patit importants tempestes
de neu i vent. La intensitat d’aquestes va ser tal que han arribat a
acumular de l’ordre de 4 metres de neu a cotes de 2000 m. d’alçada,
i gruixos propers al metre de neu en els pobles de la Vall. Col•lapses
a les carreteres, talls a diferents vies com la N-230, o talls de llum repetits
de 8 i 9 hores en diferents nuclis urbans del Pallars o l’Aran van ser
altres conseqüències d’aquest temporal de neu.

Aquesta situació ha provocat greus pèrdues econòmiques
per al sector del turisme, i ha causat importants pèrdues pel conjunt
dels ajuntaments afectats, a més de despeses extraordinàries
per la contractació de màquines i equips per la neteja de carrers,
vies de comunicació i atenció als ciutadans. És per aquest
motiu que:

Els diputats sotasignants presentem la següent proposició no de
Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

Habilitar ajuts específics pels ajuntaments afectats per aquestes últimes
nevades, per tal que siguin solidàriament ajudats per la Generalitat
de Catalunya en la despesa ocasionada per aquest temporal de neu i vent.