Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Parlament insta el govern a ajudar als pagesos contra els atacs de l’òs

A LA MESA DEL PARLAMENT Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que es preveu l’article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent Proposta de resolució. EXPOSICIÓ DE MOTIUS La reintroducció de l’ós al Pirineu català ha comportat canvis estructurals importants en la gestió de la […]