Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame mesures urgentes de proteccion tara ramaderia aranesa pes atacs der ós e era retirada immediata des animaus conflictius

Eth partit aranés s’a hijut ara mocion presentada peth Plen deth Conselh Generau d’Aran sus era afectacion deth programa de reintroduccion deth os ròi en Aran.

Dempús des nombrosi atacs d’ós des darrères setmanes, Unitat d’Aran a tornat a reclamar ath Conselh Generau d’Aran qu’actue de forma immediata entà solucionar era problematica provocada per aguesti atacs. Uns atacs que non sonque afècten de forma grèu ara ramaderia aranesa, se non que resulten un important risc entath torisme e era seguretat des persones, pr’amor qu’aguest animau s’apròpe cada viatge mès as nuclèus de poblacion. En aguest sens, Unitat d’Aran a reclamat era retirada immediata des animaus conflictius que provòquen aguesti atacs.

Francés Bruna, conselhèr generau e còsso portaveu d’UA en Ajuntament de Naut Aran,  manifestaue que “Era activitat ramadèra aranesa se trape dejà en ua situacion critica pes retalhades as ajudes ath sector” e higie que “n’aguesti moments eth cens controlat d’ossi ei d’una quarantia d’exemplars, e sabem qu’aguest s’incrementarà enes pròplèu ans. Açò harà cada viatge mès dificila era superviuença dera nòsta activitat ramadèra“, contunhaue dident eth Conselhèr. Bruna tanben manifestaue que “es mesures de compensacion pes danhs provocats pes atacs der ós son insuficients e tardiues“.

Unitat d’Aran a demanat en plen deth Conselh qu’aguesta mocion sigue presentada en Parlament de Catalunya.  Cau rebrembar qu’UA ja presentèc ua mocion a favor dera ramaderia aranesa dempús des reiteradi atacs der os ath bestiar era primauera passada. Aguesta mocion ja reclamaue, entre d’auti punts, majors mesures de proteccion des ramats, facilitar es tramits d’indemnizacion des danhs pes atacs e incrementar es impòrts d’aguesti pagaments, atau coma un cambi des politiques pageses e agràries des administracions enes zònes de montanha.

Atau madeish, Unitat d’Aran a instat a qu’eth Conselh Generau amplie as sectors vacum, ovin e equin, es bases especifiques d’ajuts a explotacions ramadères per atac de fauna sauvatja protegida qu’era maxima institucion aprovèc aguest passat mes de març, e que sonque afècte ath sector cabrum despareishut. En paraules deth conselhèr Francés Bruna “non semble logic qu’eth Conselh age uns ajuts sonque entà un sector ramadèr en tot deishar de costat ara rèsta”.

Aran, 15 de junh de 2018

 

Unitat d’Aran reclama medidas urgentes de protección para la ramadería aranesa por los ataques del oso y la retirada inmediata de los animales conflictivos

El partido aranés se ha sumado a la moción presentada por el Pleno del Conselh Generau d’Aran sobre la afectación del programa de reintroducción del oso pardo en Aran.

Después de los numerosos ataques del oso en las últimas semanas, Unitat d’Aran ha vuelto a reclamar al Conselh Generau d’Aran que actúe de forma inmediata para solucionar la problemática provocada por estos ataques. Unos ataques que no sólo afectan de forma grave a la ramadería aranesa, si no que resultan un importante riesgo para el turismo y la seguridad de las personas, ya que este animal se acerca cada vez más a los nucleos de población. En este sentido, Unitat d’Aran ha reclamado la retirada inmediata de los animales conflictivos que provocan estos ataques.

Francés Bruna, conselhèr generau y concejal portavoz d’UA en el Ayuntamiento de Naut Aran, manifestaba que “la actividad ramadera aranesa se encuentra ya en una situación crítica por los recortes a las ayudas al sector” y añadía que “en estos momentos el censo controlado de osos es de unos cuarenta ejemplares, y sabemos que éste se incrementará en los próximos años. Esto hará cada vez más difícil la supervivencia de nuestra actividad ramadera”, continúa diciendo el Conselhèr. Bruna también manifestaba que “las medidas de compensación por los daños provocados por los ataques del oso son insuficientes y tardías”.

Unitat d’Aran ha pedido en el pleno del Conselh que esta moción sea presentada en el Parlament de Catalunya. Cabe recordar que UA ya presentó una moción a favor de la ramadería aranesa después de los reiterados ataques del oso al ganado la primavera pasada. Esta moción ya reclamaba, entre otros puntos, mayores medidas de protección del ganado, facilitar los trámites de indemnización de los daños por los ataques e incrementar los importes de estos pagos, así como un cambio de las políticas agrícolas y agrarias de las administraciones en las zonas de montaña.

Asi mismo, Unitat d’Aran ha instado a que el Conselh Generau amplíe a los sectores de vacuno, ovino y equino, las bases específicas de ayudas a explotaciones ramaderas por ataque de fauna salvaje protegida que la máxima institución aprovó este pasado mes de marzo, y que sólo afecta al sector caprino desaparecido. En palabras del conselhèr Francés Bruna “no parece lógico que el Conselh tenga unas ayudas solamente para un sector ramadero dejando de lado al resto”.

Aran, 15 de junio de 2018

 

Unitat d’Aran reclama mesures de protecció per a la ramaderia aranesa pels atacs de l’ós i la retirada immediata dels animals conflictius

El partit aranès s’ha sumat a la moció presentada pel Ple del Conselh Generau d’Aran sobre l’afectació del programa de reintroducció de l’ós bru a Aran

Després dels nombrosos atacs de l’ós a les últimes setmanes, Unitat d’Aran ha tornat a reclamar al Consell Generau d’Aran que actuï de forma immediata per solucionar la problemàtica provocada per aquests atacs. Uns atacs que no només afecten de forma greu a la ramaderia aranesa, sinó que resulten un important risc per al turisme i la seguretat de les persones, ja que aquest animal s’acosta cada vegada més als nuclis de població. En aquest sentit, Unitat d’Aran ha reclamat la retirada immediata dels animals conflictius que provoquen aquests atacs.

Francès Bruna, conselhèr generau i regidor portaveu d’UA a l’Ajuntament de Naut Aran, manifestava que “l’activitat ramadera aranesa es troba ja en una situació crítica per les retallades als ajuts al sector” i afegia que “ara mateix el cens controlat d’óssos és d’uns quaranta exemplars, i sabem que aquest s’incrementarà en els propers anys. Això farà cada vegada més difícil la supervivència de la nostra activitat ramadera”, continua dient el conselhèr. Bruna també manifestava que “les mesures de compensació pels danys provocats pels atques de l’ós són insuficients i tardanes”.

Unitat d’Aran ha demanat en el ple del Consell que aquesta moció sigui presentada al Parlament de Catalunya. Cal recordar que UA ja va presentar una moció a favor de la ramaderia aranesa després dels reiterats atacs de l’ós al bestiar la primavera passada. Aquesta moció ja reclamava, entre altres punts, més mesures de protecció del bestiar, facilitar els tràmits d’indemnització dels danys pels atacs i incrementar els imports d’aquests pagaments, així com un canvi de les polítiques agrícoles i agràries de les administracions en les zones de muntanya.

Així mateix, Unitat d’Aran ha instat a que el Conselh Generau ampliï als sectors de boví, oví i equí, les bases específiques d’ajudes a explotacions ramaderes per atac de fauna salvatge protegida que la màxima institució va aprovar aquest passat mes de març, i que només afecta el sector caprí desaparegut. En paraules del conselhèr Francès Bruna “no sembla lògic que el Conselh tingui unes ajudes només per a un sector ramader deixant de banda la resta”.

Aran, 15 de juny de 2018