Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame mès finançament tara sanitat aranesa

  • Eth grup d’UA en Conselh Generau d’Aran presentèc en plen extraordinari dera maxima institucion aranesa deth passat diuendres ua mocion entà reclamar ath govèrn dera Generalitat de Catalunya era melhora deth finançament deth sistèma sanitari e sociau aranés.

  • Era sanitat aranesa se trape actuaument en ua situacion insostenibla d’ençà qu’en 2012 era Generalitat redusisse de forma drastica era transferéncia de recorsi ath Conselh Generau d’Aran a trauès deth convèni de finançament establit, ua reduccion que se materializèc en ua disminucion deth 20% deth pressupòst dera maxima institucion aranesa, e que suposèc qu’eth pressupòst destinat ara sanitat aranesa se retalhèsse en un 10’23%, en tot qu’era retalhada que patic eth sistèma sanitari catalan siguec sonque deth 5%.

Eth passat diuendres 31 de junhsèga s’amièc a tèrme eth plen extraordinari deth Conselh Generau d’Aran en qu’eth grup d’UA ena maxima institucion aranesa presentèc ua mocion entà reclamar era melhora urgenta deth finançament tara sanitat aranesa.

De 2001 ençà eth Conselh Generau d’Aran a gestionat eth sistèma sanitari aranés a trauès des transferéncies qu’era Generalitat de Catalunya amie a tèrme annaument, en tot anar ampliant es prestacions e era cartèra de servicis sanitaris que s’aufrien en començament.

Totun, en an 2012 era Generalitat de Catalunya redusic de forma drastica era transferéncia de recorsi ath Conselh Generau d’Aran a trauès deth convèni de finançament establit, ua reduccion que se materializèc en ua disminucion deth 20% deth pressupòst dera maxima institucion aranesa. Atau madeish, damb aqueth important amendriment, eth pressupòst destinat ara sanitat aranesa se vedec redusit en un 10’23%, en tot qu’era retalhada que patic eth sistèma sanitari catalan siguec deth 5%.

Aguest infrafinançament a estat, d’alavetz estant, assomit peth pròpri Conselh Generau d’Aran, hèt qu’a comportat un tensionament important deth sistèma financèr dera institucion, ath temps qu’a limitat eth creishement dera madeisha e era implementacion e desvolopament de projèctes e accions en auti airaus de besonh entath territòri e era sua gent.

Atau e coma se pòt veir en quadre comparatiu, de 2012 ençà eth Conselh Generau d’Aran a auut d’assomir eth deficit dera sanitat aranesa, en tot destinar-i mès d’un million d’euros annaus.

 

 

TRANSFERÉNCIA DERA GENERALITAT A CONSELH GENERAU D’ARAN

TRANSFERÉNCIA DETH CONSELH GENERAU D’ARAN ATH Servici Aranés de Benèster e Salut DÈFICIT ASSOMIT PETH CGA

2011

13.177.151,67 € 13.179.369,80 €

2.218,13 €

2012

10.479.831,74 € 11.830.567,87 € 1.350.736,13 €
2013 10.479.831,73 € 11.830.567,87 €

1.350.736,14 €

2014

10.479.831,72 € 11.830.567,87 €

1.350.736,15 €

2015

10.784.284,16 € 12.313.520,30 €

1.529.236,14 €

2016

11.140.908,90 € 12.776.274,09 €

1.635.365,19 €

2017 11.768.585,72 € 12.838.274,09 €

1.069.688,37 €

2018

12.054.669,08 € 13.378.867,42 €

1.324.198,34 €

2019      12.740.114,47 € 13.502.539,82 €*

1.602.064,52 €**

(* )12.178.957,82 € + 1.323.582,00 € (aportacion iniciau SABS + partida a transpòrt sanitari tà Pompièrs Emergéncies.

(**) 762.425,35 € dèficit des transferències + 839.639,17 € deth deficit en barrament de 2019 Aransalut).

 

Aran, 3 d’agost de 2020

 

Unitat d’Aran reclama más financiación para la sanidad aranesa

  • El grupo de UA en el Conselh Generau d’Aran presentó en el pleno extraordinario de la máxima institución aranesa del pasado viernes una moción para reclamar al gobierno de la Generalitat de Catalunya la mejora de la financiación del sistema sanitario y social aranés.

  • La sanidad aranesa se encuentra actualmente en una situación insostenible desde que en el 2012 la Generalitat redujera de forma drástica la transferencia de recursos al Conselh Generau d’Aran a través del convenio de financiación establecido, una reducción que se materializó en una disminución del 20% del presupuesto de la máxima institución aranesa, y que supuso que el presupuesto destinado a la sanidad aranesa se recortara en un 10’23%, aunque el recorte que sufrió el sistema sanitario catalán fue sólo del 5%.

El pasado viernes 31 de julio se llevó a cabo el pleno extraordinario del Conselh Generau d’Aran en el que el grupo de UA en la máxima institución aranesa presentó una moción para reclamar la mejora urgente de la financiación para la sanidad aranesa.

Desde 2001 el Conselh Generau d’Aran ha gestionado el sistema sanitario aranés a través de las transferencias que la Generalitat de Catalunya lleva a cabo anualmente, ampliando las prestaciones y la cartera de servicios sanitarios que se ofrecían en el comienzo.

Aun así, en el año 2012 la Generalitat de Catalunya redujo de forma drástica la transferencia de recursos al Conselh Generau d’Aran a través del convenio de financiación establecido, una reducción que se materializó en una disminución del 20% del presupuesto de la máxima institución aranesa. Así mismo, con aquella importante disminución, el presupuesto destinado a la sanidad aranesa se vio reducido en un 10’23%, aunque el recorte que sufrió el sistema sanitario catalán fue del 5%.

Esta infrafinanciación ha sido, desde entonces, asumida por el propio Conselh Generau d’Aran, hecho que ha comportado un tensionamiento importante del sistema financiero de la institución, al mismo tiempo que ha limitado el crecimiento de la misma y la implementación y desarrollo de proyectos y acciones en otras áreas necesarias para el territorio y su gente.

Así y como se puede ver en el cuadro comparativo, desde 2012 el Conselh Generau d’Aran ha tenido que asumir el déficit de la sanidad aranesa, destinando más de un millón de euros anuales.

 

 

TRANSFERENCIA DE LA GENERALITAT AL CONSELH GENERAU D’ARAN

TRANSFERENCIA DEL CONSELH GENERAU D’ARAN AL Servici Aranés de Benèster e Salut

DÉFICIT ASUMIDO POR EL CGA

2011

13.177.151,67 € 13.179.369,80 € 2.218,13 €

2012

10.479.831,74 € 11.830.567,87 €

1.350.736,13 €

2013 10.479.831,73 € 11.830.567,87 €

1.350.736,14 €

2014

10.479.831,72 € 11.830.567,87 € 1.350.736,15 €
2015 10.784.284,16 € 12.313.520,30 €

1.529.236,14 €

2016

11.140.908,90 € 12.776.274,09 € 1.635.365,19 €
2017 11.768.585,72 € 12.838.274,09 €

1.069.688,37 €

2018

12.054.669,08 € 13.378.867,42 € 1.324.198,34 €
2019      12.740.114,47 € 13.502.539,82 €*

1.602.064,52 €**

(* )12.178.957,82 € + 1.323.582,00 € (aportación inicial SABS + partida a transporte sanitario para Pompièrs Emergéncies.

(**) 762.425,35 € déficit de las transferencias + 839.639,17 € del déficit en el cierre de 2019 Aransalut).

 

Aran, 3 de agosto de 2020

 

Unitat d’Aran reclama més finançament per a la sanitat aranesa

  • El grup d’UA al Conselh Generau d’Aran va presentar al ple extraordinari de la màxima institució aranesa del passat divendres una moció per a reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya la millora del finançament del sistema sanitari i social aranès.

  • La sanitat aranesa es troba actualment en una situació insostenible des de que al 2012 la Generalitat reduís de forma dràstica la transferència de recursos al Conselh Generau d’Aran a través del conveni de finançament establert, una reducció que es va materialitzar en una disminució del 20% del pressupost de la màxima institució aranesa, i que va suposar que el pressupost destinat a la sanitat aranesa es retallés en un 10’23%, tot i que la retallada que va patir el sistema sanitari català va ser només del 5%.

El passat divendres 31 de juliol es va dur a terme el ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran en què el grup d’UA a la màxima institució aranesa va presentar una moció per reclamar la millora urgent del finançament per a la sanitat aranesa.

Des del 2001 el Conselh Generau d’Aran ha gestionat el sistema sanitari aranès a través de les transferències que la Generalitat de Catalunya porta a terme anualment, ampliant les prestacions i la cartera de serveis sanitaris que s’oferien al començament.

Tot i així, l’any 2012 la Generalitat de Catalunya va reduir de forma dràstica la transferència de recursos al Conselh Generau d’Aran a través del conveni de finançament establert, una reducció que es va materialitzar en una disminució del 20% del pressupost de la màxima institució aranesa. Així mateix, amb aquella important disminució, el pressupost destinat a la sanitat aranesa es va veure reduït en un 10’23%, tot i que la retallada que va patir el sistema sanitari català va ser del 5%.

Aquest infrafinançament ha estat, des de llavors, assumit pel mateix Conselh Generau d’Aran, fet que ha comportat un tensionament important del sistema financer de la institució, al mateix temps que ha limitat el creixement de la mateixa i la implementació i desenvolupament de projectes i accions en altres àrees necessàries per al territori i la seva gent.

Així i com es pot veure en el quadre comparatiu, des de 2012 el Conselh Generau d’Aran ha hagut d’assumir el dèficit de la sanitat aranesa, destinant més d’un milió d’euros anuals.

 

 

TRANSFERÈNCIA DE LA GENERALITAT AL CONSELH GENERAU D’ARAN

TRANSFERÈNCIA DEL CONSELH GENERAU D’ARAN AL Servici Aranés de Benèster e Salut

DÈFICIT ASSUMIT PEL CGA

2011

13.177.151,67 € 13.179.369,80 € 2.218,13 €
2012 10.479.831,74 € 11.830.567,87 €

1.350.736,13 €

2013

10.479.831,73 € 11.830.567,87 € 1.350.736,14 €
2014 10.479.831,72 € 11.830.567,87 €

1.350.736,15 €

2015

10.784.284,16 € 12.313.520,30 € 1.529.236,14 €
2016 11.140.908,90 € 12.776.274,09 €

1.635.365,19 €

2017

11.768.585,72 € 12.838.274,09 € 1.069.688,37 €

2018

12.054.669,08 € 13.378.867,42 €

1.324.198,34 €

2019      12.740.114,47 € 13.502.539,82 €*

1.602.064,52 €**

(* )12.178.957,82 € + 1.323.582,00 € (aportació inicial SABS + partida a transport sanitari per Pompièrs Emergéncies.

(**) 762.425,35 € dèficit de les transferències + 839.639,17 € de el dèficit en el tancament de 2019 Aransalut).

 

Aran, 3 d’agost de 2020