Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Institut d'Aran
https://plus.google.com/115321755193170892619/

Unitat d’Aran denoncie naues retalhades de professorat enes centres educatius aranesi

Eth Departament d’Ensenhament dera Generalitat a retalhat professorat respècte ath cors anterior en diuèrsi centres d’Aran ath madeish temps que non dotarà d’ua quatau linha de 1èr d’ESO ar Institut d’Aran

Entà Unitat d’Aran aguestes retalhades, que se vien materializant d’un temps ençà enes escòles araneses, responen a ua manca de sensibilitat e de respècte ara singularitat aranesa per part dera Generalitat

Es passadi dies se coneishie qu’er Institut d’Aran non poderie daurir finaument era quatau linha de prumèr d’ESO, hèt que provocarà qu’era ratio des classes sigue fòrça nauta, d’ath torn de 29 alumnes per classa, tath cors 2018-2019. Aguesta retalhada se hig as que dejà a patit eth centre per çò que hè as cicles formatius. Er Institut, que compdaue provisionaument tamb un centenat d’escolans matriculadi entath curs 2018-2019 de 1èr d’ESO, finauments compde tamb 84 alumnes matriculadi actuaument, chifra qu’acostume a aumentar un viatge iniciat eth curs. Atau donc, eth Departament d’Ensenhament dera Generalitat a descartat era possibilitat de daurir ua quataua linha en tot suprimir es dues places qu’en un principi i auie destinat.

Totun er Institut d’Aran non ei er unic centre aranés que se ve afectat per aguestes retalhades. Era Escòla Garona, eth centre d’educacion infantila e primària mès gran dera Val d’Aran, tanben a perdut un mèstre/a, en tot quedar tamb ua plantilha de 39 mestres en totau, e tot e qu’era plantilha poderie aumentar en seteme, aguesta retalhada se hig ara que dejà patic aguest centre eth curs passat e qu’Unitat d’Aran ja denoncièc. D’auti centres aranesi tanben an vist redusides es sues plantilhes tad aguest pròplèu curs escolar.

Eth partit aranés considère qu’aguesta decision agrèuge ua problematica de massificacion enes aules e “mensprede eth reconeishement dera nòsta singularitat e, en cap cas ten en compde er aument de matricules que cada an i a quan comence era tempsada d’esqui”, manifestaue Maria Vergés, conselhèra generau d’UA e higie que “era Val d’Aran a ua idiosincràcia fòrça concrèta que justifique pleament qu’aguestes retalhades de professorat non se realizen, ua singularitat que se ve dirèctament atacada damb aguestes retalhades”.

Cau rebrembar qu’Unitat d’Aran ja denoncièc en seteme de 2017 era retalhada de professorat que s’amiaue e tèrme en Aran quan en Catalunya se començaue eth cors damb mès professorat qu’er an anterior. En aguest sens Vergés declaraue que “non comprenem coma eth Conselh Generau d’Aran e eth Sindic d’Aran non an dit arren ath respècte en tot seguir ena linha de non deféner es interèssi des persones que viuen e trabalhen en Aran”.

Aran, 17 de junhsèga de 2018

 

Unitat d’Aran denuncia nuevos recortes de profesorado en los centros educativos araneses

El Departament d’Ensenhament de la Generalitat ha recortado profesorado respecto al curso anterior en varios centros de Aran al mismo tiempo que no dotará de una cuarta línea de 1ero de ESO al Institut d’Aran

Para Unitat d’Aran estos recortes, que se vienen materializando de un tiempo para acá en las escuelas aranesas, responden a una falta de sensibilidad y de respeto a la singularidad aranesa por parte de la Generalitat

Los pasados días se conocía que el Institut d’Aran no podría abrir finalmente la cuarta línea de primero de ESO, hecho que provocará que la ratio de las clases sea muy elevada, alrededor de 29 alumnes por clase, para el curso 2018-2019. Este recorte se suma a los que ya ha sufrido el centro por lo que a los ciclos formativos se refiere. El Institut, que contaba provisionalmente con un centenar de alumnos matriculados para el curso 2018-2019 de 1ero de ESO, finalmente cuenta con 84 alumnos matriculados actualmente, cifra que acostumbra a aumentar una vez iniciado el curso. Así pues, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha descartado la posibilidad de abrir una cuarta línea suprimiendo las dos plazas que en un principio había destinado.

Aun así el Institut d’Aran no es el único centro aranés que se ve afectado por estos recortes. La Escòla Garona, el centro de educación infantil y primaria más grande de la Val d’Aran, también ha perdido un maestro/a, quedando con una plantilla de 39 profesores en total, y aunque la plantilla podría aumentar en septiembre, este recorte se añade ahora al que ya sufrió este centro el curso pasado y que Unitat d’Aran ya denunció. Otros centros araneses también han visto reducidas sus plantillas para este próximo curso escolar.

El partido aranés considera que esta decisión agrava una problemática de masificación en las aulas y “menosprecia el reconocimiento de nuestra singularidad y, en ningún caso tiene en cuenta el aumento de matrículas que cada año hay cuando empieza la temporada de esquí”, manifestaba Maria Vergés, conselhèra generau de UA y añadía que “la Val d’Aran tiene una idiosincrasia muy concreta que justifica plenamente que estos recortes de profesorado no se realizen, una singularidad que se ve directamente atacada con estos recortes”.

Es necesario recordar que Unitat d’Aran ya denunció en septiembre de 2017 el recorte de profesorado que se llevaba a cabo en Aran cuando en Catalunya se empezaba el curso con más profesorado que el año anterior. En este sentido Vergés declaraba que “no comprendemos como el Conselh Generau d’Aran y el Sindic d’Aran no han dicho nada al respecto siguiendo la línea de no defender los intereses de las personas que viven y trabajan en Aran”.

Aran, 17 de julio de 2018

 

Unitat d’Aran denúncia noves retallades de professorat en els centres educatius aranesos

El Departament d’Ensenhament de la Generalitat ha retallat professorat respecte al curs anterior en diversos centres d’Aran al mateix temps que no dotarà d’una quarta línia de 1er d’ESO a l’Institut d’Aran

Per Unitat d’Aran aquestes retallades, que es vénen materialitzant d’un temps cap aquí a les escoles araneses, responen a una manca de sensibilitat i de respecte a la singularitat aranesa per part de la Generalitat

Els passats dies es coneixia que l’Institut d’Aran no podria obrir finalment la quarta línia de primer d’ESO, fet que provocarà que la ràtio de les classes sigui molt elevada, al voltant de 29 alumnes per classe, per al curs 2018-2019. Aquesta retallada es suma als que ja ha patit el centre pel que fa als cicles formatius. L’Institut, que comptava provisionalment amb un centenar d’alumnes matriculats per al curs 2018-2019 de 1er d’ESO, finalment compta amb 84 alumnes matriculats actualment, xifra que acostuma a augmentar una vegada iniciat el curs. Així doncs, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha descartat la possibilitat d’obrir una quarta línia suprimint les dues places que al principi hi havia destinat.

Tot i així l’Institut d’Aran no és l’únic centre aranès que es veu afectat per aquestes retallades. La Escòla Garona, el centre d’educació infantil i primària més gran de la Val d’Aran, també ha perdut un mestre / a, quedant amb una plantilla de 39 professors en total, i encara que la plantilla podria augmentar al setembre, aquesta retallada s’afegeix ara al que ja va patir aquest centre el curs passat i que Unitat d’Aran ja va denunciar. Altres centres aranesos també han vist reduïdes les seves plantilles per aquest proper curs escolar.

El partit aranès considera que aquesta decisió agreuja una problemàtica de massificació a les aules i “menysprea el reconeixement de la nostra singularitat i, en cap cas té en compte l’augment de matrícules que cada any hi ha quan comença la temporada d’esquí”, manifestava Maria Vergés , conselhèra generau d’UA i afegia que “la Val d’Aran té una idiosincràsia molt concreta que justifica plenament que aquestes retallades de professorat no es realitzin, una singularitat que es veu directament atacada amb aquestes retallades”.

Cal recordar que Unitat d’Aran ja va denunciar al setembre de 2017 la retallada de professorat que es duia a terme a Aran quan a Catalunya es començava el curs amb més professorat que l’any anterior. En aquest sentit Vergés declarava que “no comprenem com el Conselh Generau d’Aran i el Síndic d’Aran no han dit res al respecte seguint la línia de no defensar els interessos de les persones que viuen i treballen a Aran”.

Aran, 17 de juliol de 2018