Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Els alcaldes i presidents de les EMD d’Unitat d’Aran desmenteixen les declaracions de l’alcalde de Les

Han presentat una declaració conjunta per desmentir que hagin rebut pressions i coaccions internes per determinar el seu posicionament al voltant del referèndum independentista i per remarcar que l’alcalde de Les no representa a Unitat d’Aran

Els alcaldes de Vielha i Mijaran, Bossòst, Bausen, Canejan i els presidents de les EMD de Bagergue, Aubèrt i Unha, han desmentit aquest matí a l’alcalde de Les, Emilio Medan, qui ha declarat que els càrrecs públics d’Unitat d’Aran han rebut pressions de dins del propi partit per no donar suport al referèndum.

En aquesta declaració conjunta, els alcaldes neguen aquestes coaccions i remarquen que les decisions s’han pres d’acord amb els equips de govern de cada ajuntament i amb allò que el partit ha convingut en base a les decisions adquirides per la seva Comissió Executiva i la seva militància. Així mateix, els alcaldes han lamentat aquest tipus declaracions, que falten a la veritat i que no representen a Unitat d’Aran.

DECLARACIÓ CONJUNTA DELS ALCALDES I PRESIDENTS DE LES EMD D’UNITAT D’ARAN

Els alcaldes i presidents d’EMD membres d’Unitat d’Aran, després d’haver estat coneixedors de les declaracions fetes per l’alcalde de Les en les últimes hores, manifestem que:

1. En cap moment hem estat sotmesos per part d’Unitat d’Aran a cap tipus de pressió ni coacció  respecte del nostre posicionament, i dels Ajuntaments a les que representem, al voltant del procés independentista a Catalunya i del referèndum previst per l’1 d’octubre. Així mateix, el posicionament de nostres Ajuntaments ha estat pres d’acord a la llei i per consens dels equips de govern.

2. El posicionament d’Unitat d’Aran davant de tot aquest afer ha estat pres, després d’haver-lo valorat i debatut, per la seva Comissió Executiva amb l’acord i suport de la seva militància.

3. Lamentem profundament aquest tipus de declaracions, que falten a la veritat i que no representen a Unitat d’Aran. Unes declaracions que al nostre parer no tenen més intenció que la de dividir i perjudicar tant a Unitat d’Aran com a la societat aranesa. Aran, a 25 d’agost de 2017

 

Juan Antonio Serrano                                                                          Amador Marqués

Alcalde de Vielha e Mijaran                                                                  Alcalde de Bossòst

 

 Veronique Fontan                                                                                Carlos Lastera

Alcaldesa de Bausen                                                                           Alcalde de Canejan

 

Marc Tarrau                                                                                        José Paba

President EMD Bagergue                                                                    President EMD Unha

 

Leopoldo Bonillo

President EMD Aubèrt, Betlan, Mont e Montcorbau

Es alcaldes e presidents des EMD d’Unitat d’Aran desmentissen es declaracions der alcalde de Les

An presentat ua declaracion conjunta entà desmentir qu’agen recebut pressions e coaccions intèrnes entà determinar eth sòn posicionament ath torn deth referèndum independentista e remercar qu’er alcalde de Les non represente a Unitat d’Aran

Es alcaldes de Vielha e Mijaran, Bossòst, Bausen, Canejan e es presidents des EMD de Bagergue, Aubèrt e Unha, an desmentit aguest maitin ar alcalde de Les, Emilio Medan, qui a declarat qu’es cargues publics d’Unitat d’Aran an recebut pressions de laguens deth pròpri partit entà non dar supòrt ath referèndum.

En aguesta declaracion conjunta, es alcaldes nèguen aguestes coaccions e remèrquen qu’es decisions s’an prenut d’acòrd damb es equips de govèrn e damb aquerò qu’eth partit a convengut en basa as decisions adquirides pera sua Comission Executiva e era sua militància.

Atau madeish, es alcaldes an lamentat aguest tipe de declaracions, que manquen ara vertat e que non representen a Unitat d’Aran.

S’adjunh declaracion conjunta des alcaldes.

 

DECLARACION CONJUNTA DES ALCALDES E PRESIDENTS DES EMD D’UNITAT D’ARAN

Es alcaldes e presidents d’EMD membres d’Unitat d’Aran, dempús d’auer estat coneishedors des declaracions hètes per alcalde de Les enes darrères ores, manifestam que:

  1. En cap moment auem estat sometudi per part d’Unitat d’Aran a cap tipe de pression ne coaccion ath respècte deth nòste posicionament, e des Ajuntaments as que representam, ath torn deth procès independentista en Catalunya e deth referèdum previst tar 1 d’octobre. Atau madeish, eth posicionament de nòsti Ajuntaments a estat prenut d’acòrd ara lei e per consens des equips de govèrn.
  2. Eth posicionament d’Unitat d’Aran deuant de tot aguest ahèr a estat prenut, dempús d’auer-lo avalorat e debatut, pera sua Comission Executiva damb er acòrd e supòrt dera sua militància.
  3. Lamentam prigondament aguest tipe de declaracions, que manquen ara vertat e que non representen a Unitat d’Aran. Ues declaracions qu’ath nòste enténer non an mès intencion qu’era de dividir e perjudicar tant a Unitat d’Aran coma ara societat aranesa.

En Aran, a 25 d’agost de 2017

 

Juan Antonio Serrano                                                                          Amador Marqués

Alcalde de Vielha e Mijaran                                                                  Alcalde de Bossòst

 

Veronique Fontan                                                                                Carlos Lastera

Alcaldesa de Bausen                                                                           Alcalde de Canejan

 

Marc Tarrau                                                                                        José Paba

President EMD Bagergue                                                                    President EMD Unha

 

 

Leopoldo Bonillo

President EMD Aubèrt, Betlan, Mont e Montcorbau