Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Andreu Cortés, candidat tara alcaldia de Les: “volem que Les sigue un referent ena atencion as persones”  

Ena sua intervencion, Cortés a hèt un repàs des accions amiades a tèrme e a assegurat qu’es ganes e era illusion deth sòn equip seguissen intactes e incrementades entà hèr de Les un pòble damb un objectiu de futur, en tot crear marcs d’oportunitat entà desvolopar projèctes vitaus e trabalhant damb volontat de servici as persones

Aguesta tarde a auut lòc er acte de presentacion der alcalde de Les, Andreu Cortés, coma candidat tara reeleccion enes comicis deth 28 de mai, un acte qu’a compdat damb era preséncia dera actuau equipa de govèrn der Ajuntament, dera sindica d’Aran e Secretària Generau d’UA, Maria Vergés, e des companhs e companhes deth partit, amics e familha deth candidat.

Pendent aguesti quate ans, der equip de govèrn der Ajuntament ençà auem amiat a tèrme un trabalh intens, damb ua dedicacion absoluta” afirmaue Cortés, en tot híger que “auem trabalhat entà obtier finançament e amiar a tèrme un seguit de projèctes que se reflectissen en uns Plans damb era guardada metuda en un orizont 2030, entà qu’aguestes accions e era gestion municipau mos place en un scenari en quau víuer en Les sigue ideau entà desvolopar un projècte de vida, qu’eth nòste sigue un municipi amable damb es persones e eth sòn dia a dia, damb servicis e espacis sostenibles, adaptadi e eficients”. 

En aguest sens, a destacat qu’era candidatura d’UA en Les trabalhe entà arténher un municipi respectuós damb eth miei ambient, plantejant un modèu de transicion energetica e sostenible, un municipi damb espacis publics adaptadi, damb ua mobilitat e vialitat adaptades ara realitat dera ciutadania e, en definitiva, un municipi qu’auance ena atencion as persones.

Era illusion e es ganes seguissen intactes, incrementades pera conviccion de portar eth nòste projècte as sues maximes còtes d’execucion, entà hèr de Les un pòble damb un objectiu de futur, en tot crear marcs d’oportunitat entà desvolopar projèctes vitaus e trabalhant damb volontat de servici as persones”, afirmaue er alcalde.

Val d’Aran, 5 d’abriu de 2023

Andreu Cortés, candidato a la alcaldía de Les: “queremos que Les sea un referente en la atención a las personas”

En su intervención, Cortés ha hecho un repaso de las acciones llevadas a cabo y ha asegurado que las ganas e ilusión de su equipo siguen intactas e incrementadas para hacer de Les un pueblo con un objetivo de futuro, creando marcos de oportunidad para desarrollar proyectos vitales y trabajando con voluntad de servicio a las personas

Esta tarde ha tenido lugar el acto de presentación del alcalde de Les, Andreu Cortés, como candidato a la reelección en los comicios del 28 de mayo, un acto que ha contado con la presencia del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, de la síndica de Aran y Secretaria General de UA, Maria Vergés, y de los compañeros y compañeras de partido, amigos y familia del candidato.

Durante estos cuatro años, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento hemos llevado a cabo un trabajo intenso, con una dedicación absoluta” afirmaba Cortés, añadiendo que “hemos trabajado para obtener financiación y llevar a cabo una serie de proyectos que se reflejan en unos Planes con la mirada puesta en un horizonte 2030, para que estas acciones y la gestión municipal nos sitúe en un escenario en el que vivir en Les sea ideal para desarrollar un proyecto de vida, que el nuestro sea un municipio amable con las personas en su día a día, con servicios y espacios sostenibles, adaptados y eficientes”. 

En este sentido, ha destacado que la candidatura de UA en Les trabaja para conseguir un municipio respetuoso con el medio ambiente, planteando un modelo de transición energética y sostenible, un municipio con espacio públicos adaptados, con una movilidad y vialidad adaptadas a la realidad de la ciudadanía y, en definitiva, un municipio que avanza en la atención a las personas. 

La ilusión y las ganas siguen intactes, incrementadas por la convicción de llevar nuestro proyecto a sus máximas cuotas de ejecución, para hacer de Les un pueblo con un objetivo de futuro, creando marcos de oportunidad para desarrollar proyectos vitales y trabajando con voluntad de servicio a las personas”, afirmaba el alcalde. 

Val d’Aran, 5 de abril de 2023

Andreu Cortés, candidat a l’alcaldia de Les: “volem que Les sigui un referent en la atenció a les persones”

En la seva intervenció, Cortés ha fet un repàs de les accions dutes a terme i ha assegurat que les ganes i il·lusió del seu equip continuen intactes i incrementades per a fer de Les un poble amb un objectiu de futur, creant marcs d’oportunitat per a desenvolupar projectes vitals i treballant amb voluntat de servei a les persones.

Aquesta tarda ha tingut lloc l’acte de presentació de l’alcalde de Les, Andreu Cortés, com a candidat a la reelecció en els comicis del 28 de maig, un acte que ha comptat amb la presència de l’actual equip de govern de l’Ajuntament, de la síndica d’Aran i Secretària General d’UA, Maria Vergés, i dels companys i companyes de partit, amics i família del candidat.

Durant aquests quatre anys, des de l’equip de govern de l’Ajuntament hem dut a terme un treball intens, amb una dedicació absoluta” afirmava Cortés, afegint que “hem treballat per a obtenir finançament i dur a terme una sèrie de projectes que es reflecteixen en uns Plans amb la mirada posada en un horitzó 2030, perquè aquestes accions i la gestió municipal ens situï en un escenari en el qual viure a Les sigui ideal per a desenvolupar un projecte de vida, que el nostre sigui un municipi amable amb les persones en el seu dia a dia, amb serveis i espais sostenibles, adaptats i eficients”.

En aquest sentit, ha destacat que la candidatura d’UA a Les treballa per a aconseguir un municipi respectuós amb el medi ambient, plantejant un model de transició energètica i sostenible, un municipi amb espai públics adaptats, amb una mobilitat i serveis viaris adaptats a la realitat de la ciutadania i, en definitiva, un municipi que avança en l’atenció a les persones.“La il·lusió i les ganes segueixen intactes, incrementades per la convicció de portar el nostre projecte a les seves màximes quotes d’execució, per a fer dels un poble amb un objectiu de futur, creant marcs d’oportunitat per a desenvolupar projectes vitals i treballant amb voluntat de servei a les persones”, afirmava l’alcalde.

Val d’Aran, 5 d’abril de 2023